Rekrutacja

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 14 „Tulinkowo” w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Bandurskiego 65, 71-685 Szczecin, e-mailowo: pp14@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 455 74 21.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola Publicznego Nr 14 w Szczecinie na podstawie 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na placówce, w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w szczególności: art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 130, 131 ust. 1, 2, 5, 7-10, art. 132, 150 ust. 1, 2 i 8, 151 ust. 1 i 2 w zw. z art. 157 i 158.
  4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

REKRUTACJA – plik do pobrania