Deklaracja dostępności

Uczestniczące grupy:

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Przedszkole Publiczne nr 14 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pp14.szczecin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe,
 • brak napisów oraz audiodeskrypcji w umieszczonych filmach video,
 • brak czytnika ekranu oraz video tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe:

 1. Publikacja strony bip:
 2. Data publikacji strony internetowej: 13.02.2014
 3. Data ostatniej aktualizacji: 20.04.2021 r.
 4. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Dyrektor PP 14 Renata Panfil-Tesarek
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: e-mail: pp14@um.szczecin.pl
 6. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. (91) 455-74-21 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności w zakresie ujętym we wniosku.
 7. Strona aktualizowana na bieżąco.
 8. Dane teleadresowe instytucji:

Przedszkole Publiczne nr 14

 ul. Bandurskiego 56

 71-685 Szczecin

Tek: (91) 455-74-21

e-mail: pp14@um.szczecin.pl

Informacje na temat procedury:

 1. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 2. Żądanie powinno zawierać:
 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 1. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 2. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 3. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 4. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 5. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.
 6. W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 7. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek

do Rzecznika Praw Obywatelskich, www.rpo.gov.pl

 • telefonu: (91) 455-74-21