PROCEDURY ZACHOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB OBJAWÓW ZAKAŻENIA

  • rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na mierzenie temperatury dzieciom, w przypadku zauważenia u nich objawów chorobowych.
  • Wyznaczono osobne pomieszczenie, które będzie można wykorzystać jako izolatkę,
  • Jeśli dziecko ma objawy chorobowe, należy je odizolować. Będzie umieszczone w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, rodzice zostaną poinformowani i zobligowani do odbioru dziecka z placówki w ciągu godziny oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej